Etapa športovej predprípravy (do 9 rokov)

Hlavným cieľom etapy športovej predprípravy je získať deti pre ľadový hokej a upevniť ich záujem o šport. Tréning na ľade, ale aj mimo neho, musí  deťom  poskytovať  predovšetkým  zábavu  a  radosť  z  pohybu.  Toto obdobie  je  veľmi  dôležité  aj  z  pohľadu  získavania  nových  pohybových zručností na ľade.   Vo veľa prípadoch práve táto etapa a základy v nej získané rozhodujú o úrovni, ktorú dieťa dosiahne neskôr.

 
 

Etapa začiatočnej špecializácie (10 – 13 rokov)

Základným  charakteristickým  rysom  tejto  etapy  je  postupný  prechod od  nácviku  základných  hokejových  zručností  k  ich  zdokonaľovaniu  a neskôr  aj  k  nácviku  súčinnosti  hráčov  (herné  kombinácie).  Ďalším cieľom   je   všestranne   rozvíjať   základné   pohybové   schopnosti   s rešpektovaním  senzitívnych  období  vývoja  organizmu  so  zameraním na potreby ľadového hokeja.

 
 

Etapa prehĺbenej špecializácie (14 – 17 rokov)

V  tejto  etape  prebieha  prudký  telesný  rast  (jedinec  môže  byť  výrazne akcelerovaný alebo decelerovaný), čoho následkom môže byť čiastočne zhoršená  koordinácia  pohybu.  Zameranie  v  tréningovom  procese  je  okrem   zdokonaľovania   herných   činností   jednotlivca   a   súčinností kladené aj na taktickú prípravu.

Etapa vrcholovej prípravy (od 18 rokov)

Hlavným   cieľom   je   dosiahnuť   maximálnu   športovú   výkonnosť.   To dosiahneme  zvýšením  úrovne  špecifických  pohybových  schopností  a získavaním   zápasových   skúseností.   Spolu   s   technicko-taktickou   a kondičnou  zložkou  sa  súčasne  formujú  aj  morálno-vôľové  vlastnosti    - osobnosť hráča